บริษัท เทสโก้ จำกัด บริหารงานโดย นายธรรมนูญ มงคล กรรมการผู้จัดการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยมุ่งเน้นในการบริการ ที่มีศักยภาพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการบริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลังประเภท A หมายเลข 50 ซึ่งครอบคลุมสาขาเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาสื่อสารโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการท่องเที่ยว สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาพัฒนาเมือง และสาขาการประปาและสุขาภิบาล ใบอนุญาตสภาวิศวกรเลขที่ 0093/45 และใบอนุญาตศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 15/2552 บริษัทฯ มีบุคลากรกว่า 200 คน ซึ่งรวมถึง สถาปนิก วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นักวางแผน ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแผนกสารสนเทศภูมิศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาชน เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2546 บริหารงานโดย นายพิเศษ เสนาวงษ์ โดยมี ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ เป็นที่ปรึกษา มีพนักงานทั้งสิ้น 11 คน ดำเนินการศึกษา วิจัย จัดทำฐานข้อมูล และดำเนินกิจกรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่า 50 โครงการ โดยแยกส่วนงานดังนี้

- งานด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
- งานด้านการตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานด้านการจัดทำแผน
- งานด้านการท่องเที่ยว
- งานด้านการจัดประชุมและอบรม
- งานด้านกระบวนการมีส่วนร่วม


       
   
  นายพิเศษ เสนาวงษ์
ผู้ช่วยประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายงานสารสนเทศภูมิศาสตร์
ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ
ที่ปรึกษา
 
       
นางอรพินท์ คงเดชอดิศักดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ
(งานสังคมและกิจกรรม)
นายเผ่าพงศ์ นิติเกษตรสุนทร
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ
(งานระบบข้อมูลและสำรวจ)
น.ส.อำพร คำแท่ง
หัวหน้างาน
(งานสังคม/กิจกรรมและเลขาฯ)
นายสาโรจน์ โพธิ์เกษม
หัวหน้างาน
(งานระบบข้อมูลและสำรวจ)
       
ทีมงานระบบข้อมูลและสำรวจ
       
     

นายทรงยศ อยู่สุข นายไพรัช มามีเกตุ  
       
ทีมงานสิ่งแวดล้อม / การมีส่วนร่วม และเลขานุการ
       
น.ส.นันจิรา จรเดช น.ส.ศิริพรรณ ปัญญาด้วง น.ส.อุทุมพร เหรียญพานรอง น.ส.ปรินทร วานิชยากร
       

captcha