29/03

2015
โครงการจัดทำแผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและลุ่มน้ำภาคตะวันตก)
โครงการนี้ดำเนินการเพื่อศึกษา ประเมินและกำหนดพื้นที่ที่มีควา..
Goto
08/12

2014
โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประตูทางผ่านในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป..
Goto
27/11

2014
งานสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 347-จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันออก-ทางหลวงหมายเลข 352
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปร..
Goto

captcha