03/04

2018
โครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564)
โครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินแ..
Goto
08/01

2018
โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก สำรวจ ออกแบบแปลน วางผัง พื้นที่ทัศนศึกษาธรรมชาติเชิงสัตว์ป่าซับลังกาเพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เป็นการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บท แนวทาง แผนปฏิบัติการ และมาตร..
Goto
12/12

2017
การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานถนนสตูล-เปอร์ลิส
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจัง..
Goto

captcha