งานด้านการจัดประชุมและอบรม : จัดตั้งศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว
การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง คือ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการเสริมสร้างกิจกรรมสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในเกาะสมุย ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha