งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ "นำสมุยสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" และ "งานวันประกาศเจตนารมณ์ในการนำเกาะสมุยสู่ธุรกิจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว" ในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีหน่วยงานบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาครัฐ ภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha