งานด้านการจัดประชุมและอบรม : การพัฒนากิจกรรมสีเขียว
จัดกิจกรรมสีเขียว-อบรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ (ส่องสัตว์-การเดินป่า-ดูนก-ทำโป่งดิน) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการป้องกันและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชน พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha