งานด้านการท่องเที่ยว : ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
จัดทำมาตรฐานข้อมูลสีเขียวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ได้แก่ สถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก และชุมชนท้องถิ่น จัดทำฐานข้อมูล (GIS) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนกำหนดกิจกรรมสีเขียวเพื่อเสิรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับภาคธุรกิจ ภาคประชาชน ในส่วนของการจัดประชุมและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha