งานด้านการจัดประชุมและอบรม : การส่งเสริมการใช้บทเรียนท้องถิ่น
การนำบทเรียนท้องถิ่น "ลุ่มน้ำคลองท่าลาด แหล่งการเรียนรู้มีชีวิต" ที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ 2549 ไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเยาวชน ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำบางปะกง ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha