งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ โดยการอบรมในหัวข้อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การจัดการที่พักด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรชายฝั่งทะเล และความรู้เบื้องต้นและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha