งานด้านการจัดประชุมและอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการที่พัก องค์กร และประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนุึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอเมือง และ พื้นที่อำเภอปาย จังหวัดปแม่ฮ่องสอน ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha