งานด้านการท่องเที่ยว : ทัวร์ศูนย์เหรียญ
ศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบจากการบริการทางการท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาตรฐาน และนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสัมมนาและประกอบการจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากทัวร์ศูนย์เหรียญ เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจัดทำแนวทาง มาตรการ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและผลกระทบจากทัวร์ศูนย์เหรียญ สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha