งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ส่งเสริมการใช้ถังดักไขมัน
จัดกิจกรรมนำร่องส่งเสริมการใช้ถังดักไขมัน โดยการจัดประชุมเสวนาเพื่อกำหนดปัญหาและแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในท้องถิ่น พร้อมทั้งประชุมเชิงปฏิบัติการ แนะนำประชาสัมพันธ์ วิธีการใช้และติดตั้งถังดักไขมันสำหรับครัวเรือนริมน้ำ ครัวเรือน โรงเรียน วัด และร้านอาหาร โดยมีตัวอย่างนำร่อง 60 ครัวเรือน ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำบางปะกง ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha