งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ศึกษาดูงาน (พื้นที่ภาคเหนือ)
จัดอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อเดินทางศึกษาดูงานให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเส้นทางการเดินทางจังหวัดกรุงเทพฯ-ตาก-แม่สอด-อุ้มผาง-น้ำตกทีลอซู ในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 และจัดกิจกรรมเพื่อเดินทางศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้ชื่อเส้นทาง ผจญภัยหัวใจสีเขียว Adventure by Green Heart พ.ศ.2552 สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha