งานด้านการจัดประชุมและอบรม : จัดตั้งศูนย์สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์
จัดตั้งศูนย์สาธิตและเผยแพร่การทำปุ๋ยอินทรีย์ในลักษณะวิสาหกิจชุมชน โดยดำเนินการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านแนะนำวิธีการกำหจัดขยะครัวเรือน การสาธิตวิธีการหมักปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพตามแบบกรมอนามัย ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำบางปะกง ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha