งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ศึกษาดูงาน (พื้นที่ภาคใต้)
จัดอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อเดินทางศึกษาดูงานให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเส้นทางการเดินทางจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฏร์ธานี ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 และจัดกิจกรรมเพื่อเดินทางศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้ชื่อเส้นทาง Royal Coast พ.ศ.2552 สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha