งานด้านการท่องเที่ยว : สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางอัญมณีและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach)
ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเส้นทางอัญมณีและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha