งานด้านการจัดประชุมและอบรม : กิจกรรมสีเขียว การประหยัดพลังงาน และหลักการเขียนโครงการ
จัดกิจกรรมสีเขียว โดยการบูรณาการงานออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานในธุรกิจบริการการท่องเที่ยว และการอบรมหลักการ และเทคนิคเขียนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การดำเินินการศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชน พื้นที่เกาะลันตา จ.กระบี่ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha