งานด้านการท่องเที่ยว : สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มท่องเที่ยวนิเวศป่าร้อนชื้น และกลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำภาคกลาง)
ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนพัฒนาท่องเที่ยวนิเวศป่าร้อนชื้น และกลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำภาคกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha