งานด้านการท่องเที่ยว : สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มท่องเที่ยวน้ำพุร้อน กลุ่มท่องเที่ยวนิเวศและผจญภัย กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวน้ำพุร้อน กลุ่มท่องเที่ยวนิเวศและผจญภัย กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha