งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ออกแบบระบบสื่อความหมาย
จัดกิจกรรมศึกษาออกแบบระบบสื่อความหมายเพื่อการศึกษาธรรมชาติวิทยาและท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยดำเนินการบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติในระยะทาง 900 เมตร ในเกาะธรรมชาติท่าข้ามปากแม่น้ำบางปะกง และท่าเรือชมโลมา 2 แห่ง ตำบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำบางปะกง ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha