งานด้านการท่องเที่ยว : สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์เส้นทางบุญ และกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอิสานใต้)
ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สถานการ์ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์เส้นทางบุญ และกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอิสานใต้ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha