งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
จัดกิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 150 ไร่ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นแหล่งศึกษาอนุรักษ์พันธุ์ไม้และสมุนไพรท้องถิ่น ประกอบด้วย การรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบรรยายประกอบนิทรรศการ การสัมผัสป่าธรรมชาติและความรู้ในการควบคุมไฟป่าด้ายการเดินป่า การร่วมปลูกต้นไม้รอบพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำบางปะกง ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha