งานด้านการจัดประชุมและอบรม : จัดทำสื่อ นิทรรศการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
การจัดทำสื่อ นิทรรศการ และแผนที่ในวันพื้นที่ชุ่มน้ำสามร้อยยอดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ กิจกรรมการประกวดการจัดนิทรรศการของโรงเรียน การจัดนิทรรศการความหลกาหลายของสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมอบสื่อเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่โรงเรียนและหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยดำเนินการ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่ชายหาดปราณบุรี-สามร้อยยอด ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 

 
Share

captcha