งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ประกวดภาพถ่ายระบายสี
การกำหนดกิจกรรมการประกวดภาพระบายสี "รักษ์ปาย รักษ์โลก" เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ รณรงณ์ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน Theme "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเมืองปาย" โดยจัดกิจกรรม ณ สวนสาธารณะตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha