งานด้านการจัดประชุมและอบรม : จัดนิทรรศการ
จัดนิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha