งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กำหนดแนวทางดำเนินกิจกรรมในการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น หน่วยงานในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่ปากน้ำปราณ อยู่ในเทศบาลปากน้ำปราณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน Theme "ล่องเรือชมเล ฟื้นฟูปากแม่น้ำปราณ" ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่ชายหาดปราณบุรี-สามร้อยยอด ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha