งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ศึกษาดูงาน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จัดอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อเดินทางศึกษาดูงานให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเส้นทางการเดินทาง ดังนี้จังหวัดกรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-เลย-ภูเรือ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5 และจัดกิจกรรมเพื่อเดินทางศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้เส้นทางทะเลหมอก พ.ศ.2552 สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha