งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ศึกษาดูงาน (พื้นที่ภาคตะวันตก)
การจัดอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อเดินทางศึกษาดูงานให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเส้นทางการเดินทางจังหวัดกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี ในภาคตะวันตก ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 และจัดกิจกรรมเพื่อเดินทางศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันตก ภายใต้เส้นทาง "มหัศจรรย์ลุ่มน้ำแคว" Amazing River Kwae พ.ศ.2552 สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha