งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว
จัดกิจกรรมสีเขียว "วันรักษ์ปาย" หรือ Love Pai Day เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยว โดยการเดินรณรงค์ ทำความสะอาดและเก็บขยะ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

 
Share

captcha