การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานถนนสตูล-เปอร์ลิส
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลมีมติเห็นชอบในการจัดสร้างสะพานถนนสตูล-เปอร์ลิส ซึ่งคาดว่าจะยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จากกิจกรรมการท่องเที่ยวการค้า ร่นระยะเวลาและลดต้นทุนโลจิสติกส์การขนส่งสินค้าผ่านแดนและการเดินทางท่องเที่ยว และเพิ่มโอกาสในพัฒนาพื้นที่โดยดึงดูดให้เกิดการลงทุนอันเนื่องมาจากการสร้างสะพาน ในคราวประชุมที่ 1/2257 คณะกรรมการฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างสะพานถนนสตูล-เปอร์ลิสขึ้น โดยคณะทำงานที่ขับเคลื่อนนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีส่วนราชการสำคัญที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงต่าง ๆ ภาคเอกชนซึ่งชมรมโรงแรม ฯลฯ รวมถึงมีตัวแทนจากภาคประชาชนที่ประกอบด้วย นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ทุกภาคส่วนได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมในการขับเคลื่อนโครงการสะพานถนนผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดสะพานถนนนี้ขึ้น หลังจากนั้น คณะทำงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้โครงการเกิดขึ้น กิจกรรมที่สำคัญคือการนำเสนอความต้องการในนามของจังหวัดสตูลต่อ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 นายกรัฐมนตรีจึงมีบัญชาให้รองนายกรัฐมนตรี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พิจารณารูปแบบการดำเนินการในลักษณะความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนที่เป็นไปได้ ภาคเอกชนเองก็สนับสนุนโครงการนี้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย โดย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ประธานหอการค้าไทย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ได้ลงมาสำรวจแนวที่เป็นไปได้ที่คาดว่าจะสามารถก่อสร้างสะพานถนนสตูล-เปอร์ลิส และหลังจากนั้น ก็มีข้อเรียกร้องจากหอการค้าแห่งประเทศไทยให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยการยื่นเอกสารต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ในการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาคเมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 ฯลฯ โครงการสะพานถนนสตูล-เปอร์ลิส เป็นโครงการที่ริเริ่มจากความต้องการของภาคประชาชนและภาคเอกชนโดยหอการค้าในจังหวัดสตูล ต่อมาทางจังหวัดสตูลได้เห็นชอบที่จะร่วมผลักดันสะพานถนนสตูล-เปอร์ลิสให้เป็นรูปธรรม จึงได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสะพานสตูลขึ้น 1 ชุดที่ประกอบด้วยคนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม คณะทำงานชุดนี้ได้ประสานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่มีบทบาทสูงในการกำหนดยุทธศาสตร์ของภาคใต้ให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle:IMT-GT) ในด้านข้อมูลและวิชาการหลังจากนั้น หอการค้าแห่งประเทศไทยได้ผลักดันโครงการนี้ให้รัฐบาลรับรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี โครงการสะพานถนนสตูล-เปอร์ลิศ เป็นโครงการก่อสร้างที่ต้องมีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในหลายมิติก่อนสร้างจริง บริษัท มิตราคม จำกัด ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีศักยภาพและสนใจพัฒนาจังหวัดสตูลได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้องผ่านการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 จึงมีพิธีลงนามความร่วมมือ 4 ฝ่ายขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดสตูล ระหว่าง จังหวัดสตูล หอการค้าจังหวัดสตูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท มิตราคม จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังภายใน 2 ปี ต่อมาจังหวัดสตูลได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการศึกษาความเป็นได้ของโครงการในมิติต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมด้านสาธารณสุขหรือสุขภาพด้วยหากจำเป็น

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ : บริษัท เทสโก้ จำกัด 21/11-14 ซ.สุขุมวิท18 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
อีเมล์ : satun.perlis2017@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-258-1320 ต่อ 508
เว็บไซต์ : http://www.tescogis.com/satun.perlis2017
 
 
Share

captcha