โครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564)
โครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ สร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจ ต่อแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564) และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านที่ดินและทรัพยากรดินในระดับ จังหวัด ได้นำยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564) ไปดำเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2557 มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบฯ ข้อ 8 (1) จัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบในหลักการ ร่าง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ที่ดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน โดยในระยะแรก มุ่งเน้นการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และมีมติให้ฝ่ายเลขานุการ คทช. ทบทวน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ ก่อนนำเสนอ คทช. และคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ

กองบริหารจัดการที่ดิน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คทช. ได้มีการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2579) ตามมติ คทช. ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องด้านที่ดินและทรัพยากรดินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทาง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ร่วมกันในการดูแลรักษา การใช้ประโยชน์ในที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ทั้งนี้ (ร่าง) นโยบายและแผนฯ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก คทช. ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฝ่ายเลขานุการ คทช. ได้มีการดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ระยะเร่งด่วน เพื่อให้นโยบายได้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในลักษณะบูรณาการ โดยผ่านกระบวนการ  มีส่วนร่วมจากภาคีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้ของสาธารณะต่อนโยบายและแผนฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564) สามารถ ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านที่ดินและทรัพยากรดินมีความเข้าใจ รับรู้ ต่อแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564) และสามารถนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ เช่น ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค อันจะทำให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในภาพรวมของประเทศเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น กองบริหารจัดการที่ดิน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คทช. จึงมีการดำเนินการ “โครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564)” เพื่อเผยแพร่ สร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจต่อแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ได้นำยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายของนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นกรอบแผนระยะยาว 20 ปี คือ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ

วัตถุประสงค์

1)   เพื่อเผยแพร่ สร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจ ต่อแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564) และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2)   เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านที่ดินและทรัพยากรดินในระดับ จังหวัด ได้นำยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564) ไปดำเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

เป้าหมาย

1) กรอบแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ในระดับจังหวัด

2) คู่มือ แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

3) เอกสารผลการดำเนินงานการส่งเสริมศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560-2564) (จังหวัดนำร่อง)

ที่อยู่ : 21/11-12 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 18 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : vr.landproject@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-258-1320 # 508
เว็บไซต์ : http://www.tescogis.com/landproject2018
 
 
Share

captcha