โครงการจัดทำระบบจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำของประเทศไทย (Watershed Condition Classification)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำระบบจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำของประเทศไทย (Watershed Condition Classification) ขึ้นเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจำแนกสภาพสถานลุ่มน้ำของประเทศไทย พัฒนาระบบการรวบรวม สังเคราะห์ จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวบ่งชี้สถานภาพลุ่มน้ำ ตลอดจนจัดทำคู่มือเทคนิคการจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำ (Watershed Condition Framework) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดปัจจัย และเกณฑ์สำหรับการจำแนกสถานภาพพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศไทยที่ครอบคลุมทุกด้านขั้นตอนการจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำ แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำที่ควรได้รับการฟื้นฟูเป็นลำดับแรก แนวทางและมาตรการฟื้นฟูลุ่มน้ำแต่ละสถานภาพ แนวทางการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำระบบจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำของประเทศไทย (Watershed Condition Classification) ขึ้นเพื่อตรวจสอบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศลุ่มน้ำให้มีองค์ประกอบที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ตามสมรรถนะของระบบนิเวศลุ่มน้ำให้มีองค์ประกอบที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ตามสมรรถนะของระบบนิเวศลุ่มน้ำและป้องกันไม่ให้เกิดการพัฒนาที่ไม่สมดุลในระหว่างด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อพัฒนาเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ ที่สามารถบ่งบอกถึงสถานการณ์และสภาพปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อให้ผู้บริหาร ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในพื้นที่ลุ่มน้ำสามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจและวางแผนการจัดการและแก้ไขปัญหาความวิกฤตของพื้นที่ลุ่มน้ำได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์และเป็นระบบ โดยกำหนดเป้าหมายระยะแรกในปีงบประมาณ 2559 ครอบคลุมลุ่มน้ำหลักทั่วประเทศ และจะดำเนินการในระดับลุ่มน้ำสาขาและลุ่มน้ำย่อยในปีถัดไป

ที่อยู่ : บริษัท เทสโก้ จำกัด 21/11-14 ถ.สุขุมวิท ว.สุขุมวิท 18 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : tesco_ltd@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-258-1320 ต่อ 511
เว็บไซต์ : http://www.tescogis.com/wcc
 
 
Share

captcha