โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสตูล
โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

“เมืองเก่า” หมายถึง เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่กาลก่อน หรือมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะจำเพาะของสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์       มีคุณค่าทางศิลปะ โบราณคดีหรือประวัติศาสตร์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ที่รัฐบาลมีนโยบายการดำเนินงานเป็นพิเศษเฉพาะพื้นที่ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 ให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ทำหน้าที่วางนโยบาย กำหนดพื้นที่ จัดทำแผนแม่บท แนวทาง แผนปฏิบัติการ และมาตรการต่างๆ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้บริเวณเมืองเก่าได้รับการคุ้มครองดูแลให้การพัฒนาพื้นที่ที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน สอดคล้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และดำรงคุณค่าความเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไว้ได้ตลอดไป

คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า มีประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2559 ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล เนื้อที่รวม 0.85 ตารางกิโลเมตร ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลเป็นเลขานุการ ให้ดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล โดยมีแนวทาง มาตรการ แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า

ดังนั้น เพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูลของจังหวัดสตูลดำเนินการไปอย่างถูกหลักการและมีเอกภาพ จึงเห็นควรจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสตูลที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้แผนแม่บทและผังแม่บทฯ เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ที่ทำให้บริเวณเมืองเก่าสตูล ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนต่อไป

ที่อยู่ : 21/11-12 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 18 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : tesco_ltd@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-258-1320
เว็บไซต์ : http://www.tescogis.com/oldtown-satun
 
 
Share

captcha