โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีเป้าหมายในการประเมินการดำเนินงานด้านพืชระดับชาติในทุกประเด็นที่ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ และ 16 เป้าหมายของกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืชภายใต้อนุสัญญาด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสถานภาพปัจจุบันด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพืชระดับชาติ สถานภาพปัจจุบันด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย รวมถึงรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในรูปแบบที่เหมาะสม

โครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตการดำเนินงาน โดยมีกำหนดเวลาดำเนินงาน จำนวน 270 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา ดังนี้

วัตถุประสงค์

1. จัดทำรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 6 เสนอต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

2. ศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานด้านพืช ระดับชาติ ในทุกประเด็นที่ประกอบด้วย 5 เป้าหมายและ 16 เป้าหมายของกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช (Global Strategy for Plant Conservation : GSPC) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลายทางชีวภาพ

3. ประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ของประเทศไทย

4. จัดทำเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่สาธารณะ การดำเนินการด้านพืชระดับชาติ และสถานภาพปัจจุบันด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย รวมถึงการรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในรูปแบบที่เหมาะสม

เป้าหมาย

1. ผลการประเมินการดำเนินงานด้านพืชระดับชาติในทุกประเด็นที่ประกอบด้วย  5 เป้าประสงค์ และ 16 เป้าหมายของกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืชภายใต้อนุสัญญาด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

2. สถานภาพปัจจุบันด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

4. เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพืชระดับชาติ สถานภาพปัจจุบันด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย รวมถึงรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในรูปแบบที่เหมาะสม

ขอบเขตการดำเนินงาน

1. กลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช

2. สถานภาพปัจจุบันด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

3. การจัดทำรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่อยู่ : 21/11-12 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 18 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : tesco_ltd@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-258-1320 # 508
เว็บไซต์ : http://www.tescogis.com/national_report_6
 
 
Share

captcha