โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ ซึ่งเน้นให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและศักยภาพของพื้นที่ตามมาตรการการใช้ที่ดินในแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว โดยเน้นการดำเนินงานใน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การประเมินสถานภาพลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาซึ่งประกอบด้วยการจัดทำเกณฑ์ วิธีการและสร้างชุดตัวชี้วัดในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมทั้งจัดทำโครงการนำร่องในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธาร เพื่อให้เป็นชุมชนและกิจกรรมต้นแบบในการปฏิบัติจริง และ 2) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความวิกฤติตามผลการประเมินสถานภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินงานในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือและลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับปีงบประมาณ 2562 จะดำเนินงานต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันตก และภาคกลาง โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งประเทศ ทั้งนี้ การดำเนินงานของโครงการสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้สมดุลและยั่งยืนตามหลักนิเวศทางธรรมชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 1.9.2 สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยเพื่อประเมินสถานภาพและศักยภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและการป้องกันภัยธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ การคุ้มครองถิ่นที่อยู่อาศัย ชนิดพันธุ์ แหล่งพันธุกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ

ในการดำเนินงานศึกษาโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันตก และภาคกลาง ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ จากผลการประเมินสถานภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่ : 21/11-12 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 18 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : tesco_ltd@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-258-1320
เว็บไซต์ : http://www.tescogis.com/watershed-west-central
 
 
Share

captcha