โครงการจ้างที่ปรึกษาวางปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาลนครรังสิต

การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือพื้นที่ที่เป็นชนบทและเกษตรกรรมในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินด้านการคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้มีหรือทาให้ดีขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อดารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์ในทางศิลปกรรมสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีหรือเพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ อีกทั้งเป็นเครื่องมือสาหรับการบริหารพื้นที่ที่สำคัญซึ่งจะช่วยในการอนุรักษ์และพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพ มีความสอดคล้อง และลดความสับสน การสิ้นเปลืองงบประมาณ ตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ตามพระราชบัญญัติกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านผังเมืองรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการตัดสินใจ ในการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมหรือขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงต่อไปอีก 5 ปี

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง–คลองหลวง–รังสิตจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552 ประกาศเป็นกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2552 แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง–คลองหลวง–รังสิต จังหวัดปทุมธานี ยังขาดบุคลากรและนักวิชาการที่มีความรู้ความชำนาญในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การจ้างสถาบันการศึกษาหรือที่ปรึกษาภาคเอกชนให้เป็นผู้ดำเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทำให้การวางและปรับปรุงผังเมืองรวม สามารถดำเนินการได้ทันกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมของชุมชนในเขตผังเมืองรวมจนประกาศใช้บังคับได้ต่อไป

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง–คลองหลวง–รังสิต จังหวัดปทุมธานีผู้ซึ่งรับถ่ายโอนภารกิจ ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในภารกิจด้านผังเมืองของผังดังกล่าว จะต้องเร่งดาเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง–คลองหลวง–รังสิตจังหวัดปทุมธานี ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

ที่อยู่ : 21/11-12 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 18 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : tkr.planning@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-258-1320
เว็บไซต์ : http://www.tescogis.com/Rang-sitcityplan
 
 
Share

captcha