โครงการศึกษาเพื่อวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะที่ 2
โครงการศึกษาเพื่อวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะที่ 2 เป็นการยกร่างแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในระยะที่ 1 ร่วมกับนักวิชาการของสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคณะทำงานที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้น จัดทำ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติแบบการมีส่วนร่วม โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในทุกภูมิภาคของประเทศ ต่อแผนการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศแห่งชาติที่ได้ยกร่างขึ้น และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practices) และสื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดแผนการปรับตัวที่ยกร่างขึ้นรวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้อง

โครงการศึกษาเพื่อวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะที่ 2 เป็นการยกร่างแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในระยะที่ 1 ร่วมกับนักวิชาการของสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคณะทำงานที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้น จัดทำ (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติแบบการมีส่วนร่วม โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในทุกภูมิภาคของประเทศ ต่อแผนการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศแห่งชาติที่ได้ยกร่างขึ้น และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practices) และสื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดแผนการปรับตัวที่ยกร่างขึ้นรวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยการดำเนินการศึกษาโครงการ มีเป้าหมายสำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. (ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ที่คำนึงถึงบริบทหรือลักษณะเฉพาะของพื้นที่และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ

2. การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติที่มีองค์ประกอบครบทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ในทุกภูมิภาคของประเทศ

3. สื่อสำหรับการถ่ายทอดแผนที่ง่ายต่อความเข้าใจ เช่น แผ่นภาพอินโฟกราฟิกส์ (Infographics)    แผ่นพับความรู้อย่างย่อเกี่ยวกับแผนการปรับตัวและความรู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับภาคประชาชน

ที่อยู่ : 21/11-14 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 18 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : tesco_ltd@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-258-1320 ต่อ 503
เว็บไซต์ : http://www.tescogis.com/nap_2
 
 
Share

captcha