งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กำหนดแนวทางดำเนินกิจกรรมในการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น หน่วยงานในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูค..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : จัดทำสื่อ นิทรรศการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
การจัดทำสื่อ นิทรรศการ และแผนที่ในวันพื้นที่ชุ่มน้ำสามร้อยยอดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ แผนที่ภาพถ่ายทางอา..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ประกวดภาพถ่ายและเรียงความ
กำหนดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายและเรียงความเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ความสวยงามและคุณค่าของทุ่งสามร้อยยอด ใน Theme "ทุ่งสามร้อยยอด มรดกทางธรรมชาติ..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ประกวดภาพถ่ายระบายสี
การกำหนดกิจกรรมการประกวดภาพระบายสี "รักษ์ปาย รักษ์โลก" เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ รณรงณ์ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใ..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : จัดนิทรรศการ
จัดนิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : รณรงค์สิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมล่องแพ (แม่น้ำปาย) และปลูกต้นไม้ (ปลูกกล้วย) พื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริ..

captcha