งานด้านการท่องเที่ยว : สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว (เกาะสมุย)
จัดทำข้อมูลสถานการณ์ด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม จัดทำฐานข้อมูล (GIS) และ Website สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ..
งานด้านกระบวนการมีส่วนร่วม : พัฒนาบุคลากร
ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำองค์ความรู้ในการอบรมบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมดูงานในพื้น..
งานด้านกระบวนการมีส่วนร่วม : สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
จัดประชุมสัมมนาสถานประกอบการที่พักและชุมชนท้องถิ่นในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสีเขียวของสถานประกอบการที่พักและชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำมาประเมินประสิทธ..
งานด้านกระบวนการมีส่วนร่วม : ติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน (จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่)
ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำข้อมูลมารับฟังความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครั..
งานด้านกระบวนการมีส่วนร่วม : ออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
ศึกษา สำรวจทัศนคติของประชาชน ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการการส่งเสริมของประชาชนในการดำเนินการโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเ..
งานด้านกระบวนการมีส่วนร่วม : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตที่ยั่งยืน
ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานของรัฐบาลหน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์เ..

captcha