งานด้านการท่องเที่ยว : ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
จัดทำมาตรฐานข้อมูลสีเขียวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ได้แก่ สถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก และชุมชนท้องถิ่น..
งานด้านการท่องเที่ยว : สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มท่องเที่ยวเส้นทางอัญมณีและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach)
ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเส้นทางอ..
งานด้านการท่องเที่ยว : สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์เส้นทางบุญ และกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอิสานใต้)
ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สถานการ์ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมหัศ..
งานด้านการท่องเที่ยว : สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มท่องเที่ยวนิเวศป่าร้อนชื้น และกลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำภาคกลาง)
ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนพัฒนาท่องเที่ยวนิเวศป่า..
งานด้านการท่องเที่ยว : สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มท่องเที่ยวน้ำพุร้อน กลุ่มท่องเที่ยวนิเวศและผจญภัย กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการการศึกษา สำรวจและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวน้ำ..
งานด้านการท่องเที่ยว : ทัวร์ศูนย์เหรียญ
ศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบจากการบริการทางการท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาตรฐาน และนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสัมมนาและประกอบการจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาแ..

captcha