งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ออกแบบระบบสื่อความหมาย
จัดกิจกรรมศึกษาออกแบบระบบสื่อความหมายเพื่อการศึกษาธรรมชาติวิทยาและท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยดำเนินการบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติในระยะทาง 900 เมต..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ส่งเสริมการใช้ถังดักไขมัน
จัดกิจกรรมนำร่องส่งเสริมการใช้ถังดักไขมัน โดยการจัดประชุมเสวนาเพื่อกำหนดปัญหาและแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในท้องถิ่น พร้อมทั้งประชุมเช..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : จัดตั้งศูนย์สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์
จัดตั้งศูนย์สาธิตและเผยแพร่การทำปุ๋ยอินทรีย์ในลักษณะวิสาหกิจชุมชน โดยดำเนินการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านแนะนำวิธีการกำหจัดขยะครัวเรือน การสาธ..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : จัดตั้งศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว
การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง คือ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการเส..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ โดยก..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ "นำสมุยสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" และ "งานวันประกาศเจตนารมณ์ในการนำเกาะสมุยสู่ธุรกิจสีเขียวเพ..

captcha