งานด้านการท่องเที่ยว : ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)
จัดทำข้อมูล แผนที่ ประเมินสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการ และชุมชน พร้อมทั้งจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน..
งานด้านการท่องเที่ยว : ธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์
จัดทำเนื้อหาและสาระสำคัญสำหรับใช้ในการอบรมผู้บริหารและบุคลการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคให้มี ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวแ..
งานด้านการท่องเที่ยว : สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว (เกาะลันตา)
จัดทำข้อมูล แผนที่ ประเมินสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พร้อม..
งานด้านการท่องเที่ยว : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว (จังหวัดพัทลุง)
จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ภายใต้การดำเนินการศึกษาโครงการการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการ..
งานด้านการท่องเที่ยว : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและจัดทำแผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการในพื้นที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์รักษาสัตว์ป่..
งานด้านการท่องเที่ยว : สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว (อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
ศึกษา ทบทวนและประเมินสถานการณ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์มาตรฐานข้อมูลสีเขียวเพื่อนำมาตรวจ..

captcha