งานด้านการจัดประชุมและอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการที่พัก องค์กร และประชาชนในท้องถิ่นม..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : การพัฒนากิจกรรมสีเขียว
จัดกิจกรรมสีเขียว-อบรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ (ส่องสัตว์-การเดินป่า-ดู..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : การส่งเสริมการใช้บทเรียนท้องถิ่น
การนำบทเรียนท้องถิ่น "ลุ่มน้ำคลองท่าลาด แหล่งการเรียนรู้มีชีวิต" ที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ 2549 ไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเยาวชน ภายใต้การดำ..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : กิจกรรมสีเขียว การประหยัดพลังงาน และหลักการเขียนโครงการ
จัดกิจกรรมสีเขียว โดยการบูรณาการงานออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานในธุรกิจบริการการท่องเที่ยว และการอบรมหลักการ และเทคนิคเขียนโครงการพัฒนาท้องถิ่น..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
จัดกิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 150 ไร่ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นแหล่งศึกษาอนุรักษ์พ..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : จัดทำแนวเขตผืนป่า
จัดทำแนวเขตผืนป่าเชื่อมต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนซึ่งมีแนวเชื่อมต่อป่าสงวนแห่งชาติแควระบม-สียัด โดยแนวเขตผืนป่านี้อยู่ในพื้นที่อำเ..

captcha