งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว
จัดกิจกรรมสีเขียว "วันรักษ์ปาย" หรือ Love Pai Day เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งท่อง..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ศึกษาดูงาน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จัดอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อเดินทางศึกษาดูงานให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเส้นทางการเดินทาง ดังนี้จังหวัดกรุงเทพฯ-เพชรบูรณ..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ศึกษาดูงาน (พื้นที่ภาคตะวันตก)
การจัดอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อเดินทางศึกษาดูงานให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเส้นทางการเดินทางจังหวัดกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี ใน..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ศึกษาดูงาน (พื้นที่ภาคเหนือ)
จัดอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อเดินทางศึกษาดูงานให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเส้นทางการเดินทางจังหวัดกรุงเทพฯ-ตาก-แม่สอด-อุ้ม..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ศึกษาดูงาน (พื้นที่ภาคใต้)
จัดอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อเดินทางศึกษาดูงานให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเส้นทางการเดินทางจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์..
งานด้านการจัดประชุมและอบรม : ศึกษาดูงาน (พื้นที่ภาคตะวันออก)
จัดอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อเดินทางศึกษาดูงานให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดแนวเส้นทางการเดินทางจังหวัดกรุงเทพฯ-ระยอง-จัน..

captcha